Disclaimer

De websites www.pbcgroep.nl en www.managementcase.nl  worden beheerd door Paardekooper Business Consultancy. De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van een advies of dienst. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Paardekooper Business Consultancy zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Paardekooper Business Consultancy niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Paardekooper Business Consultancy beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Paardekooper Business Consultancy kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Paardekooper Business Consultancy behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Paardekooper Business Consultancy vooraf over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paardekooper Business Consultancy.

On line communicatie
Berichten die u stuurt aan Paardekooper Business Consultancy per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Paardekooper Business Consultancy adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Paardekooper Business Consultancy te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Paardekooper Business Consultancy per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Paardekooper Business Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt  Paardekooper Business Consultancy geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Paardekooper Business Consultancy wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens die via deze website beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Paardekooper Business Consultancy behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Copyright 2008-2011 Paardekooper Business Consultancy

Reacties zijn gesloten.